Hidasnemeti.hu

Cserehát AP

www.skhu.eu

Cserehát AP – SK

Akčný plán sa realizuje prostredníctvom programu spolupráce INTERREG V-A SKHU z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Akčný plán bol vypracovaný pre mikroregión “Krásny Cserehát”, pre ktorý je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti. Hlavnými príčinami nezamestnanosti sú najmä nedostatočná infraštruktúra, nízka úroveň vzdelania a vysoký počet obyvateľov v post produktívnom veku.

Hlavným cieľom TAPE je znížiť mieru nezamestnanosti, nájsť riešenia na najzávažnejšie problémy v regióne a prostredníctvom využitia jeho endogénneho potenciálu obnoviť potenciál mikroregiónu “Krásny Cserehát”. Hlavný potenciál regiónu vidí TAPE v miestnej produkcii, ktorá má podporiť rozvoj regiónu. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý vďaka špecifickým cieľom TAPE, ktorými sú: zlepšenie kvality ľudského kapitálu, zlepšenie výrobnej infraštruktúry, zlepšenie podmienok predaja miestnych výrobkov a rozvoj regionálnej značky.

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne postavenie Európskej únie.

http://www.skhu.eu/aktuality/cezhranicny-akcny-plan-zamestnanosti-mikroregionu-cserehat

Cserehát AP – HU

Az akcióterv az INTERREG V-A SKHU együttműködési program keretében valósul meg az Európai regionális fejlesztési alapból (ERFA).

Az akcióterv célterülete a Cserehát mikrorégió, melyre a munkanélküliség magas mértéke jellemző. A jelenség fő oka a hiányos infrastruktúra, a lakosság alacsony képzettségi szintje, valamint a népesség elöregedése.

A TAPE fő célja a munkanélküliség csökkentése az adott mikrorégióban, valamint az ún. „Szép Cserehát” újjáélesztése, amely a térség belső lehetőségeinek kiaknázásában rejlik. Az akcióterv központi témája a helyi termelés, amely nagymértékben hozzájárulhat a térség fejlődéséhez. A cselekvési terv fő célja a pályázatban meghatározott specifikus célok elérése által valósulhat meg. Az akcióterv specifikus céljai közé az alábbiak tartoznak: a humántőke minőségének javítása, a termelési infrastruktúra fejlesztése, a helyi termékek értékesítésének javítása, valamint a regionális márka kialakítása.

E cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

http://www.skhu.eu/hirek/a-cserehat-mikroregio-foglalkoztatasi-celu-akcioterve

Cserehát AP – EN

The action plan is implemented through the INTERREG V-A SKHU cooperation program from the European Regional Development Fund (ERDF).

The target area of the action plan, the Cserehát micro-region is characterized by a high rate of unemployment. The main reasons of this phenomenon are mainly the insufficient infrastructure, low level of education and high rate of ageing population.

The overall objective of the TAPE is to reduce the unemployment rate in the micro-region, to re-establish the “Beautiful Cserehát” micro-region, to exploit its endogenous potential and to find solutions to the most serious problems. The above mentioned potential is that of local production, which supports the development of the region and is the central theme of the TAPE. The main objective is going to be achieved thank to the specific objectives of the TAPE, which are the following: to improve the quality of human capital, to improve the production infrastructure, to improve the selling conditions of local products and to develop a regional brand.

The content of this article does not necessarily represent the official position of the European Union.

http://www.skhu.eu/news/employment-cross-border-action-plan-of-the-cserehat-micro-region

Megszakítás