Hidasnemeti.hu

MeLoNee – Meet the Local Needs

www.skhu.eu

MeLoNee – Meet the Local Needs – SK

Predchádzajúce analýzy odhalili, že cezhraničný mikroregión taktiež trpí nedostatkom kvantity a kvality mestských funkcií na oboch stranách hranice. V nadväznosti na to je cezhraničný prístup najvhodnejším spôsobom ako riešiť tento problém. Tento projekt sa zameriava na naplnenie potreby vysoko kvalitných mestských funkcií prostredníctvom dvoch iniciatív. Po prvé, zriadením viacúčelových centier (Svätý Štefanský dom – tréningové centrum, Vendéghy zámok – centrum koordinácie a trhové miesto), v rámci ktorých budú organizované vzdelávacie programy, tréningové aktivity a ďalšie podujatia, ktoré uľahčia re-integráciu na trhu práce práve tých znevýhodnených obyvateľov, ktorí majú nedostatok konkurenčných zručností a znalostí, sú dlhodobo nezamestnaní alebo čelia negatívnej diskriminácii kvôli ich etnickej príslušnosti či pohlaviu. Po druhé, prostredníctvom kreovania cezhraničnej siete miestnych trhov. Očakáva sa revitalizácia ekonomiky mikroregiónu prostredníctvom tvorby nových pracovných miest a taktiež zvýšenie kvality života obyvateľov žijúcich v mikroregióne. Týmto je zabezpečený súlad projektu s najdôležitejšími cieľmi TAPE.

MeLoNee – Meet the Local Needs – HU

Korábbi elemzések rámutattak, hogy a határokon átnyúló kistérség a határ mindkét oldalán egyaránt szenved a városi funkciók elégséges mennyiségének és minőségének hiányától. Ebből következik, hogy a határokon átnyúló megközelítés a legalkalmasabb mód ennek a problémának a megoldására. Ennek a projektnek az a célja, hogy két kezdeményezéssel pótolja a hiányzó magas színvonalú városi funkciókat. Elsősorban egy többfunkciós központ létrehozásával (a Szent István házban működtetett képzési központ, a koordinációs központként szolgáló Vendéghy-kúria és az újonnan kialakítandó piactér), ahol oktatási programokat, képzéseket és egyéb eseményeket szerveznek majd, amelyek elősegítik azon hátrányos helyzetű emberek munkaerő piaci integrációját, akik nem rendelkeznek versenyképes szakértelemmel és tudással, akik régóta munkanélküliek, illetve akik etnikai vagy nemi alapon hátrányosan megkülönböztetettek. Másodszor, pedig a helyi piacok határon átnyúló hálózatának létrehozásával, a kistérség gazdasága várhatóan felélénkül, ezzel további új munkalehetőségeket teremtve, és emelve a térségben élők általános életminőségét. A projekt tehát összhangban van a TAPE legfontosabb célkitűzéseivel.

MeLoNee – Meet the Local Needs – EN

Previous analysis have shown that the cross-border micro-region equally suffers from a lack of sufficient quantity and quality of urban functions on both sides of the border. Subsequently, a cross-border approach is the most suitable way to tackle this problem. This project aims to fulfil the need for high quality urban functions through two initiatives. Firstly, by establishing a multipurpose centre (the Saint Stephan’s House will be a training center and the Vendéghy-castle will be a coordinating centre and marketplace) where educational programmes, trainings and other events will be held that will facilitate the reintegration to the labour market of those disadvantaged people who might lack competitive skills and knowledge, are long-term unemployed or face negative discrimination due to their ethnicity or gender. Secondly, through creating a cross-border network of local markets, the economy of the microregion is expected to revitalise generating further new jobs as well as raising the general quality of life of people living in the region. Thus the project is in harmony with the most important goals of the TAPE.

(SKHU Markets Application Form)

Megszakítás